Informacje przygotowano pod patronatem Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce

INFORMACJA

o zasadach sprzedaży nowych i odbioru zużytych baterii samochodowych kwasowoołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych.

 

Troszcząc się o środowisko naturalne i respektując obowiązujace przepisy informujemy i zobowiązujemy się do:

01przyjmowania nieodpłatnie zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych, zwanych dalej akumulatorami.

02 pobierania od kupującego, niebędącego przedsiębiorca, opłaty depozytowej w kwocie: 30 zł za sztukę baterii samochodowej kwasowo-ołowiowej i akumulatora samochodowego kwasowoołowiowego oraz potwierdzenia pobrania tej opłaty, jezeli przy zakupie akumulatorów kupujący nie przekazał zużytych akumulatorów w ilości co najmniej takiej, jak ilość kupowanych przez niego nowych akumulatorów.

03zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz potwierdzenia tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia jej pobrania w przypadku, gdy kupujący przekaże zużyty akumulator.

 

Ponadto informujemy, że:

  • jeżeli zwrot opłaty depozytowej przez sprzedawce detalicznego, który pobrał opłatę depozytowa jest niemożliwy z powodu likwidacji, upadłości lub przerwy w wykonywanej działalności, wówczas do zwrotu pobranej opłaty depozytowej oraz nieodpłatnego przyjęcia zużytego akumulatora zobowiązany jest podmiot wprowadzający akumulatory w terminie 45 dni od daty ich sprzedaży. Wprowadzający realizuje ten obowiązek poprzez zorganizowane przez siebie punkty zbierania zużytych akumulatorów.
  • potwierdzenie pobrania i zwrotu opłaty depozytowej, o której mowa w pkt. 2, następuje na dokumentach potwierdzających pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej.
  • dokumenty potwierdzające pobranie opłaty depozytowej oraz zwrot opłaty depozytowej będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.
  • informacja o punktach zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów zorganizowanych przez wprowadzającego dotycząca konkretnej marki, zawarta jest w karcie gwarancyjnej baterii lub akumulatora (infolinia, numery telefonów, adres).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.79 poz. 666 art. 54.p.1-5,art. 55 p.1.) Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1060, z 2013 r. poz. 21, z 2014 r. poz. 1322.Dz.U.z 2015r. poz. 687,1688